Schoolraad

De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene
organisatie en werking van de school. De schoolraad verleent advies aan het schoolbestuur en overlegt met het schoolbestuur over verschillende aangelegenheden. (artikel 19 en 21 van het participatiedecreet)

Leden en functies

Voorzitter: Denise Van Houdt
Secretaris: Rik Brys
Oudergeleding: Rik Brys – Bjorn Philtjens
Lokale gemeenschap: Denise Vanhoudt – Lisette Vandael
Personeelgeleding: Hilde Lambrichts – Carine Lenaers